Website privacyverklaring van nv Ondato

Deze privacyverklaring (hierna ook ‘Verklaring’) legt uit hoe nv Ondato (hierna ook ‘hetBedrijf”, ‘We/Wij’ of ‘Ons’) informatie verzamelt en gebruikt wanneer u gebruik maakt vaneen van de diensten die worden aangeboden op onze website www.ondato.com (hierna ook‘de Website’).

Door op de Website te browsen of bij gebruik maken van onze Diensten, gaat u als gebruikervan onze website of als klant van ons (hierna ook “Gebruiker”, “Klant” of “u”) akkoord metde voorwaarden van deze Verklaring en bevestigt dat u alle voorwaarden in de Verklaringhebt gelezen en begrepen.

Het bedrijf verwerkt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de vereisten van derechtshandeling die de verwerking van persoonsgegevens regelen.

Het bedrijf verwerkt slechts zoveel persoonsgegevens als nodig is om een specifiek doel tebereiken en bewaart deze slechts zolang als nodig is om de beoogde doeleinden te bereiken.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u altijd contactopnemen met het Bedrijf via e-mail: [email protected]

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
• Het doel van het verzenden van nieuwsbrieven en direct marketing

Indien u een potentiële klant van Ons bent of anderszins geïnteresseerd bent in onze dienstenop de Website, of indien u onze nieuwsbrieven wenst te ontvangen, verwerken we de door uverstrekte contactpersoonsgegevens. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor onzenieuwsbrieven door een e-mail te sturen aan het Bedrijf op [email protected].

• Het doel van het gebruik van cookies op onze website

We gebruiken cookies om informatie te verkrijgen over hoe u onze Website gebruikt. Cookiesstellen ons in staat de gebruikerservaring bij het gebruik van onze Website te verbeteren en tevereenvoudigen. De informatie bevat in principe geen gegevens waarmee we u individueelkunnen identificeren als een natuurlijke persoon of als vertegenwoordiger van eenrechtspersoon. We verwerken uw gegevens met behulp van cookies zolang uw toestemminggeldig is.

RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN UWPERSOONSGEGEVENS

• Uw toestemming
• Het rechtmatige belang van het Bedrijf om de goede werking van de website van hetBedrijf te verzekeren.

ONTVANGERS VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We willen u erop wijzen dat het Bedrijf bij de uitvoering van zijn activiteiten gebruik maakt vandienstverleners. Dit zijn bedrijven die informatietechnologie leveren, nieuwsbriefdiensten enandere entiteiten die door het Bedrijf vereiste diensten verlenen. We hebben ervoor gezorgddat alle dienstverleners aan wie we uw Persoonsgegevens overdragen, zich houden aan onzeinstructies over hoe ze uw Persoonsgegevens moeten verwerken. De overdracht van uw Persoonsgegevens wordt geregeld door de gegevensverwerkingsovereenkomsten of -voorwaarden die we met de dienstverleners hebben gesloten. Alle dienstverleners alsgegevensverwerkers moeten garanderen dat ze uw Persoonsgegevens met dezelfdezorgvuldigheid en toewijding zullen verwerken als wij, dienstverleners moeten ook technischeen organisatorische maatregelen treffen om hetzelfde niveau van gegevensbescherming tewaarborgen bij het verwerken van Persoonsgegevens net als wij het doen.

Uw persoonsgegevens worden alleen aan deze dienstverleners verstrekt voor zover dat nodigis voor het verlenen van deze diensten.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan overheidsorganen en instellingen,andere personen die bij wet aan hen toegewezen functies uitoefenen, mits een dergelijkeverplichting van toepassing is op het Bedrijf in overeenstemming met de toepasselijkewetgeving.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

U hebt de volgende rechten over uw persoonsgegevens:

Recht op toegang: u hebt het recht om toegang te vragen tot alle gegevens die als uwPersoonsgegevens kunnen worden beschouwd, met inbegrip van, bijvoorbeeld, hetrecht om te weten of wij uw Persoonsgegevens verwerken, welke categorieënPersoonsgegevens wij verwerken, en de doeleinden waarvoor wij de gegevensverwerken.

Recht op rectificatie: u hebt het recht te verzoeken dat wij uw Persoonsgegevenscorrigeren indien u van mening bent dat deze onjuist of onvolledig zijn.

Recht van bezwaar: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de juiste verwerkingvan uw Persoonsgegevens, met inbegrip van bijvoorbeeld de verwerking van uwPersoonsgegevens voor marketingdoeleinden, of indien wij ons anders beroepen op deverwerking van uw gegevens voor wettelijke belangen

Recht op verwijdering: U kunt ook vragen dat uw Persoonsgegevens wordenverwijdert als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijnverzameld, of als u van mening bent dat de verwerking onwettig is, of als u vindt datde Persoonsgegevens moeten worden verwijdert zodat wij een wettelijk voorschriftniet schenden.

Recht op gegevens over te dragen: indien uw Persoonsgegevens met uwtoestemming automatisch worden verwerkt, kunt u ons verzoeken dezePersoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en elektronisch formaat teverstrekken. Daarnaast kunt u ook verzoeken dat de Persoonsgegevens wordenovergedragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke. Houd er rekeningmee dat dit alleen mogelijk is als er een technische mogelijkheid is om dit te doen.

Recht om uw toestemming in te trekken: n gevallen waarin gegevens met uwtoestemming worden verwerkt, hebt u het recht om uw toestemming voor deverwerking te allen tijde in te trekken. Intrekking van de toestemming heeft geenterugwerkende kracht en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van detoestemming vóór de intrekking van de toestemming onverlet.

Recht om een klacht in te dienen: U hebt het recht een klacht in te dienen over deverwerking van Persoonsgegevens bij de Staatsinspectie voor gegevensbescherming
indien u van mening bent dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt in strijd met uwrechten en legitieme belangen op grond van de toepasselijke wetgeving.

Indien u twijfels of vragen hebt over de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u in eerste instantie contact met Ons opnemen via e-mail [email protected].

INFORMATIE VAN DERDEN OP DE WEBSITE

De website van het Bedrijf kan links naar websites en sociale netwerken van derden bevatten. Derden kunnen persoonsgegevens verwerken onder andere voorwaarden dan Wij dat doen, dus gelieve contact met hen op te nemen om te weten te komen hoe zij uw persoonsgegevens verwerken.

DUUR VAN DE BEWARING VAN GEGEVENS

Persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk is voor de doeleinden van deverwerking.

Persoonsgegevens met het oog op het verzenden van nieuwsbrieven en direct marketing worden verwerkt totdat u uw toestemming intrekt. U kunt dit op elk moment doen.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens zijn beschermd tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofd wijziging zonder rechtmatige grondslag.

GEBRUIK VAN COOKIES

Onze website www.ondato.com kan ook cookies gebruiken om de inhoud van de website aan te passen aan de behoeften van de bezoekers. Cookies zorgen ervoor dat de website veilig en efficiënt functioneert. Ze onthouden uw acties en voorkeuren en stellen u in staat om comfortabel op onze Website te browsen.

Indien u het gebruik van cookies niet langer aanvaardt, kunt u de in uw browser opgeslagen cookies op elk moment verwijderen. Wij wijzen u erop dat als u cookies beperkt, sommige functies van de website mogelijk niet meer werken. Gedetailleerde instructies over hoe u uw cookie-instellingen in verschillende browsers kunt wijzigen, vindt u op www.aboutcookies.org.

De website maakt gebruik van volgende cookies:

Cookie Naam Vervaldatum van het cookie Cookie Beschrijving
_ga 2 jaar Gebruikt ‘Google Analytics’ om de bezoekdoelen van de gebruiker te meten, verslagen uit te brengen over de website-activiteit aan websitebeheerders en om de ervaring van de gebruiker bij het bezoeken van de website te verbeteren.
_gat 1 min. Hij wordt gebruikt door ‘Google Analytics’ om statistische informatie over websiteverkeer te verzamelen.
_gid 24 uur Hij wordt gebruikt door ‘Google Analytics’ om statistische informatie te verzamelen over het verkeer op de website, zoals de duur van het bezoek, de browser, enz.
gatsby-gdpr-google-analytics 1jaar Toestemming van de gebruiker voor cookieregels
Copterra

 

1 minuut Om bedrijven die advertenties kopen bij ‘Copterra’ te helpen bepalen hoeveel mensen die op hun advertenties klikken hun producten kopen. Een cookie voor het bijhouden van conversies wordt alleen op uw browser geplaatst wanneer u klikt op een advertentie die door ‘Copterra’ is geplaatst.
BEHANDELING VAN UW VERZOEKEN

• U kunt een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens bij het Bedrijf indienen door een e-mail te sturen naar [email protected].
• Wij zullen uw verzoek om verwerking van uw persoonsgegevens binnen 1 maand behandelen, tenzij dit vanwege de complexiteit van het verzoek twee maanden duurt, maar Wij zullen u hiervan zeker op de hoogte brengen.
• Wij zullen op uw verzoek reageren op de manier die u in uw verzoek hebt gekozen, tenzij wij niet in staat zijn om op deze manier aan uw Verzoek te voldoen.

ACTUALISERING VAN DEZE VERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze Verklaring van tijd tot tijd bij te werken en te wijzigen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen op de Website van ons Bedrijf.

INFORMATIE OVER ONS BEDRIJF

nv Ondato
Kvk-nummer 303342439
Olimpieciu str. 5-2, 09237 Vilnius, Litouwen.

Deze site maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.